نحوه ی اجرای سقف تیرچه کرومیت ( فلزی )

نحوه ی اجرای سقف تیرچه کرومیت ( فلزی ) به شرح زیر است:

الف- بالا بردن ،نصب جوشکاری

قبل از نصب باید اختلاف ارتفاع سقف ها ، محل طره ها وتیغه بندی روی سقف ها و… را چک کرد. همچنین سلامتی تیرچه کرومیت ( فلزی ) نیز باید کنترل شود. اگر ابعاد تیرچه ها بلندتر از حد باشد باید بریده شود و بعد از نصب تقویت گردد.
محدودیت طول جوش بررسی شود.هر طرف حداقل ۵ سانتی متر وبال فوقانی نباید جوش شود.
در صورتی که ورق تحتانی تیرچه کرومیت ( فلزی ) بالاتر از تیر اصلی باشد باید زیر آن تکیه گاه ایجاد نمود.
در سازه های بتنی باید بال تحتانی تیرچه ها روی قالب چوبی یا فلزی باشد . در مورد تیرهای بتنی با ارتفاع بیشتر از تیرچه کرومیت ( فلزی ) نیز باید تیرچه ها به داخل تیر بتنی امتداد یافته و روی لبه اویز قالب قرار گیرد.
در تیر های بتنی باید کنترل لازم جهت انتقال برش انجام گرفته شود و بر اساس نیروهای وارده از طریق تعبیه نبشی اتصال برشی و یا میلگرد برشی مقاومت برشی تامین گردد.
در تیرها  باید کنترل لازم جهت انتقال برش انجام گرفته و براساس نیروهای وارده از طریق تعبیه نبشی اتصال برشی و یا میلگرد برشی مقاومت لازم تامین گردد.

ب-اجرای کلاف عرضی

روش اول-در این روش از قالبهای بتنی آماده در قسمت پایینی و یک میلگرد به قطر ۱۲ میلیمتر که کاملا مستقیم وبدون خم باشد در قسمت بالایی استفاده می شود. توجه شود که میلگردهایی که از قالب بتنی کلاف عرضی خارج شده اند باید به بال تحتانی جوش داده شوند.
روش دوم- در این روش از یک میلگرد در قسمت پایینی استفاده شده و به بال تحتانی جوش می شود و میلگرد فوقانی کلاف عرضی مانند روش فوق به بال فوقانی جوش می شود.برای قالب بندی از تخته هایی به عرض ۱۲ سانتیمتر و ضخامت ۲ سانتیمتر استفاده می شود.

پ.قالب بندی

در ادامه نحوه ی اجرای سقف تیرچه کرومیت ( فلزی ) به قالب بندی می رسیم. از تخته هایی به عرض ۱۲ تا ۲۰ سانتیمتر استفاده می شود.برای خروج بتن از تیرهای لانه زنبوری از تخته استفاده میشود.تخته ها باید محکم باشند.

ت.بلوک چینی

پس از قالب بندی کلافها و بازشوها،نصب بلوک صورت می پذیرد. بعد از بلوک چینی و قالب بندی،فاصله بین قالب و بلوک در پایین قالب و تیرها و بلوک ها ایجاد می شود.مهارت و ابتکار عمل مجری چگونگی چیدن بلوکها را معیین می کند.
بایستی بلوک چینی به صورتی که فضاهای خالی حداقل باشد.برای پر کردن این فضاهای خالی باید از بلوک به عرض های مختلف استفاده شود. برای قسمتهای مورب نیز باید از بلوک هایی که متناسب با شکل و اندازهی محل مورد نظر بریده شده اند استفاده شود.

ث.اجرای ارماتور افت و حرارت

آخرین مرحله از نحوه ی اجرای سقف تیرچه کرومیت ( فلزی ) به آجرتای کلاف حرارتی می رسیم. به منظور تنشهای ناشی از حرارت در بتن اجرا می شوند.اتصال این میلگردها به تیرچه ها با سیم یا جوش است.انها باید تحت کشش قرار داد تا صاف شوند و نیز از بتن نباید بیرون بمانند