اجزای تیرچه

ویژگی های هندسی تیرچه کرومیت ( فلزی ) به شرح زیر است:

فاصله آزاد تیرچه ها نباید از ۷۵ سانتی متر تجاوز نماید.
عرض بال تحتانی تیرچه ها نباید کمتر از ۱۰ سانتی متر و یا دو هفتم ضخامت سقف باشد.
قسمت های درون بتن نباید رنگ شوند.
ضخامت ورق و نبشیها نباید زیر ۳ میلیمتر باشد.