تیرچه پاشنه بتنی تیرچه بتنی

تیرچه ایده آل تولید کننده انواع تیرچه پاشنه بتنی (تیرچه بلوک ) بر اساس نقشه های پروژه

تیرچه بتنی چیست؟

تیرچه بتنی ( تیرچه بلوک ) عضو پیش ساخته ای است ساخته شده از بتن و آرماتورهای فولادی که با قرارگیری بلو کها مابین تیرچه ها به عنوان قالب و با بتن پوششی درجا ریخته شده، مقطع مرکب تی شکل مناسبی را تشکیل می دهند
پیش از به دست آمدن مقاومت بتن ریخته شده، وزن بلوک ها و بتن، توسط تکیه گاه های موقت (شمع بندی) تحمل می شود و پس از حصول مقاومت بتن ریخته شده، تیرهای تی شکل بتنی به هم چسبیده و مجاور هم، لنگر خمشی حاصل از بارهای قائم سقف را تحمل کرده و به تیرهای اصلی یا تکیه گاه ها انتقال می دهند.
در گذشته نه چندان دور تولید تیرچه های بتنی به وسیله کفشک فوندوله ای صورت می پذیرفت . در تیرچه بتنی فوندوله ای از فوندوله به عنوان قالب ثابت استفاده می گردید. استفاده از این نوع تیرچه اکنون ممنوع بوده و فقط تیرچه بتنی با قالب متحرک ( بدون فوندوله ) اجازه تولید دارد.

مراحل بارگذاری تیرچه پاشنه بتنی ( تیرچه بلوک )

تیرچه ها در سه مرحله تحت بارگذاری قرار می گیرند:
الف – مرحله اول: تیرچه در مرحله حمل و نقل، بار ناشی از وزن خود را تحمل میکند
ب – مرحله دوم: تیرچه در زمان اجرای سقف و به تنهایی، بار مرده ناشی از اجزای سقف (وزن تیرچه، بلوک و بتن پوششی درجا) و همچنین بارهای حین اجرا را بین تکیه گاه های موقت (شمع بندی ها) تحمل میکند. این مرحله تا قبل از حصول مقاومت بتن ریخته شده می باشد
ج – مرحله سوم: این مرحله در تیرچه، پس از حصول مقاومت بتن ریخته شده فرا می رسد. در این مرحله، تکیه گاه های موقت برداشته شده و تیرچه به عنوان عضو کششی مقطع تی شکل، بار ناشی از بارهای مرده و زنده در هنگام بهر ه برداری را تحمل می کند.
جهت راهنمایی و محاسبه و دریافت قیمت تیرچه پاشنه بتنی ( تیرچه بلوک )  از سامانه هوشمند زیر استفاده فرمایید