اجزای تیرچه

اعضای سازنده تیرچه کرومیت ( فلزی )

اعضای سازنده تیرچه کرومیت ( فلزی ) سه جزء اصلی است  که به شرح زیر می باشد: بال تحتانی: اولین جزء از اعضای سازنده تیرچه کرومیت (فلزی ) بال تحتانی است . از ورق برش خورده ساخته می شود .این Read More