اجزای تیرچه
اعضای سازنده تیرچه کرومیت ( فلزی ) سه جزء اصلی است  که به شرح زیر می باشد:
بال تحتانی:
اولین جزء از اعضای سازنده تیرچه کرومیت (فلزی ) بال تحتانی است . از ورق برش خورده ساخته می شود .این قسمت به عنوان عضو کششی خرپا عمل می کند. بارهای اعمالی در سه مرحله بارگذاری سازه  را تحمل می نماید. در مرحله اول بارگذاری تیرچه کرومیت ( فلزی ) ، بال تحتانی به عنوان عضو کششی باید توان تحمل نیروی کششی حاصل از لنگر خمشی ناشی از وزن خود تیرچه در زمان حمل و نقل را داشته باشد. بال تحتانی تیرچه کرومیت ( فلزی ) در مرحله ی دوم بارگذاری تیرچه بایستی قادر به تحمل نیروی کششی که  از وزن مرده سقف در فاصله محور تا محور تیرچه های کرومیت ( فلزی ) است را تحمل  کند . در  مرحله ی سوم که مرحله بهره برداری از تیرچه کرومیت ( فلزی ) است  ، بال تحتانی بایستی  به عنوان عضو کششی تحت لنگر ناشی از بارهای وارده عمل می کند.
اعضای قطری:
دومین جزء از اعضای سازنده تیرچه کرومیت اعضای قطری است.  معمولاً از میلگرد برای آن استفاده می شود. به عنوان عضو مورب خرپا عمل می کند  و به کمک اعضای کششی و فشاری ایستایی لازم را برای تحمل بارهای وارده بر تیرچه کرومیت ( فلزی ) در سه مرحله بارگذاری تأمین می نمایند. در مرحله ی اول بارگذاری، عضو قطری تیرچه کرومیت ( فلزی ) به همراه  اعضای کششی زیرین و اعضای بالایی، ایستایی لازم را جهت تحمل وزن خود تیرچه کرومیت ( فلزی )  در هنگام حمل و نقل تأمین می نماید. در مرحله ی دوم بارگذاری تیرچه کرومیت ( فلزی ) نیز، این عضو ایستایی لازم را جهت تحمل بار مرده ی سقف بین تکیه گاه های موقت تأمین می نماید. در مرحله ی سوم بارگذاری تیرچه های کرومیت ( فلزی )، عضو قطری قسمتی از نیروی برشی وارده را تحمل می کند.
بال فوقانی:
بال فوقانی تیرچه، از نبشی، تسمه یا ناودانی ساخته می شود .این جزء در داخل بتن پوششی قرار می گیرد. این عضو در مراحل اول و دوم بارگذاری تیرچه کرومیت ( فلزی )، وزن تیرچه را به هنگام حمل و نقل و همچنین وزن مرده ی سقف را در هنگام بتن ریزی و قبل از حصول مقاومت بتن پوششی تحمل می نماید. در مرحله سوم بارگذاری تیرچه، به همراه سایر اعضای تیرچه، بار ناشی از بارهای مرده و زنده را در هنگام استفاده از سازه  تحمل می کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *